top of page

Všeobecné obchodní podmínky Lengheim Consulting and Development GmbH

Můžete také najít všeobecné obchodní podmínky tady  ke stažení.

 

1. Definice, platnost

Spotřebitel je spotřebitel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (sbírka zákonů 1979/140 v aktuálním znění) a je tedy fyzickou nebo právnickou osobou, která není podnikatelem.
Podnikateli jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti způsobilé k právním úkonům, pro které je tato smlouva součástí provozu jejich společnosti. Podniky jsou jakékoli dlouhodobé organizace samostatné hospodářské činnosti, i když nejsou zaměřeny na zisk. Zákazníci jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé.

 

APLIKACE:

Všechny naše právní transakce, dodávky, další služby (včetně doplňkových služeb, jako jsou návrhy a poradenství) a nabídky jsou založeny výhradně na těchto obchodních podmínkách.
Zákazník výslovně bere na vědomí, že již v objednávce nebo v jiných obchodních dokumentech zákazníka namítáme všechna odchylná ustanovení. Odchylné podmínky zákazníka neuznáváme a platí pouze v případě, že je písemně potvrdíme, i když je v jednotlivých případech opět výslovně nerozporujeme. Tyto obchodní podmínky platí jako rámcová smlouva pro všechny další právní transakce se zákazníkem.
Tyto obchodní podmínky jsou obecně známy také jejich zveřejněním na internetu na adrese http://www.kawatech.at, aby mohly být přijaty přiměřeným způsobem.

 

2. Uzavření smlouvy

Produkty dodáváme dle objednávek zákazníků. Informace od nás v katalozích, prospektech, cenících atd. lze chápat pouze jako vodítko, které nezbavuje zákazníka nutnosti podrobného plánování a kalkulace.
Naše nabídky a ceníky jsou nezávazné a mohou se změnit.
Smlouvy nabývají účinnosti pouze naším písemným potvrzením objednávky nebo plněním z naší strany (např. dodání/odeslání zboží). Všechny ostatní dohody nebo doplňkové dohody, včetně těch, které byly uzavřeny později, nabývají účinnosti pouze s naším písemným potvrzením. Naši zaměstnanci nejsou oprávněni činit právně závazná prohlášení naším jménem, pokud jsme neudělili zvláštní plné moci, které byly zákazníkovi sděleny. Ústní dohody, ujištění atd., včetně těch našich obchodních zástupců, prodejních partnerů nebo jiných zaměstnanců, vyžadují naše písemné potvrzení, aby byly právně účinné. Smluvní partner je povinen kontrolovat naše potvrzení. Pokud nevznese námitky do jednoho týdne od obdržení, výslovně uzná naše potvrzení za správné.
Zásilky k nahlédnutí a výběru v rámci objednávek jsou považovány za schválené zákazníkem, pokud nejsou vráceny do 14 dnů (náš příjem).
(Technické) informace v našich dokumentech jsou pouze přibližné hodnoty, pokud nejsou výslovně zaručeny jako závazné. Vyhrazujeme si právo na konstrukční nebo výrobní změny a odchylky. Pouhé pravopisné a výpočetní chyby v nabídkách, potvrzeních objednávek nebo fakturách můžeme kdykoli opravit. Doklady a informace o váze, rozměrech, ceně, výkonu apod. obsažené v katalozích, prospektech, cenících atd. jsou relevantní pouze tehdy, pokud je na ně výslovně odkazováno v potvrzení objednávky.
Veškeré podklady poskytnuté zákazníkovi, zejména kalkulace nákladů, návrhy, modely, kalkulace a podobně, zůstávají naším vlastnictvím. Zákazník není oprávněn tyto dokumenty zpřístupňovat třetím osobám. Tyto dokumenty nám musí být na požádání neprodleně vráceny. Obchodní pošta vytištěná systémy pro zpracování dat (např. potvrzení objednávek, faktury, dobropisy, výpisy z účtu, upomínky plateb) je právně závazná i bez podpisu.

 

3. Ceny

Všechny námi uvedené ceny jsou nezávazné a pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v eurech (€), bez daně z obratu ze skladu 2213 Bockfliess a 1230 Vienna. Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou odhady nákladů prováděny bez záruky za jejich správnost. Fakturace je založena na cenách platných v den dodání, bez ohledu na datum objednávky.
Všechny námi uváděné nebo se spotřebitelem dohodnuté ceny odpovídají aktuální kalkulaci v době uzavření smlouvy a platí v každém případě 2 měsíce. Pro objednávky, u kterých nebyly sjednány ceny, platí naše ceny platné v den dodání.
Jakékoli změny mzdových nákladů v důsledku kolektivních smluv nebo právních předpisů nebo vnitřních smluv, jakož i změny jiných nákladových středisek relevantních pro kalkulaci nebo nezbytných pro poskytování služeb, jako jsou materiál, energie, doprava, externí práce, financování atd. nás opravňují k tomu, aby se ceny ve vztahu k podnikateli odpovídajícím způsobem zvýšily. Z tohoto důvodu nemá podnikatel právo na odstoupení ani uplatnění opomenutí obchodního základu. Pokud neexistuje jiná písemná dohoda, všechny ceny nezahrnují vedlejší náklady.
Náklady na balení, expedici a další služby z místa plnění (sídlo a sklad naší společnosti 2213 Bockfliess a 1230 Vídeň) budou fakturovány samostatně. Doprava probíhá na náklady a riziko zákazníka. Na zboží nejsme povinni uzavřít přepravní pojištění.

 

4. Dodávka/služba

Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, dodávka se uskutečňuje ex works, tj. na náklady a riziko smluvního partnera. Jsme oprávněni provádět předběžné a částečné dodávky; jsme oprávněni vystavovat dílčí faktury za dílčí služby.
Místem plnění/plnění je místo odeslání nebo místo expedice skladu, a to i v případě dodání „volné místo určení“ nebo „volné bydliště“.
Pokud byla dodávka z naší strany výslovně sjednána, musí zákazník zajistit volný a bezpečný přístup nákladním automobilem o hmotnosti minimálně 5 t s jeřábem nebo nakládací stěnou (výška 5 m) do prostoru vykládky a pro pečlivé uskladnění našeho zboží. , zejména s ohledem na krádež, poškození vlhkostí, poškození atd. se obávat. V případě těžkých (nad 50 kg hmotnosti) a neskladných výrobků musí zákazník zajistit vhodné pomocníky pro vykládku. Pokud zákazník nesplní povinnost převzít zboží na dohodnuté dodací adrese, jsme oprávněni zboží vyložit tam. Škodu musíme uhradit pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.
Doručovací adresou je vždy adresa zákazníka. Pokud si zákazník přeje jinou dodací adresu, máme právo přenést dodatečné náklady (počet ujetých kilometrů atd.) na zákazníka.
Smluvní partner musí zboží skladovat odděleně od zboží jiných dodavatelů a identifikovat je jako naše zboží.
Není-li dohodnuto jinak, začíná dodací lhůta běžet nejpozději v následujících časech:
a) datum přijetí našeho potvrzení objednávky;
b) datum splnění všech technických, obchodních a finančních požadavků odsouhlasených zákazníkem;
c) Datum, kdy jsme obdrželi zálohovou platbu k provedení a/nebo byla poskytnuta jakákoli dohodnutá jistota platby.
Dohodnuté termíny dodání budou co nejlépe dodrženy, nejsou však závazné. Prodlení v dodávce neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy ani k uplatnění záručních nároků, nároků na odstoupení od smlouvy na základě chyby nebo nároků na náhradu škody. Dodací lhůta je dodržena, pokud byla do konce lhůty sdělena připravenost k dodání nebo předmět dodávky opustil naši společnost nebo společnost našeho dodavatele.
Pracovněprávní spory nebo nepředvídatelné události, úřední opatření, narušení dopravy, narušení provozu apod. nás po dobu jejich působení nebo v případě nemožnosti zprošťují naší povinnosti plnit.
Dodací lhůty platí za předpokladu správného a včasného dodání našimi subdodavateli.
Pokud jsme zodpovědní za zpoždění dodávky, může po nás zákazník požadovat plnění nebo nám pod pohrůžkou odstoupení od smlouvy stanovit přiměřenou lhůtu minimálně 3 týdnů na vyrovnání celé naší služby. Škodu musíme uhradit pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Máme nárok na dohodnutou platbu za dílčí dodávky, na které se odstoupení nevztahuje.
Pokud zákazník poruší své povinnosti součinnosti (např. tím, že se včas neozve nebo nepřevezme smluvně poskytnuté zboží na smluvně dohodnutém místě a ve smluvně dohodnutém čase), můžeme buď požadovat plnění, nebo odstoupit od smlouvy. smlouvu po stanovení doby odkladu. V obou případech máme nárok na plnou náhradu. Zákazník není oprávněn z jakéhokoli důvodu posunout dodací lhůtu nebo termín dodání bez našeho písemného souhlasu. Pokud zákazník prohlásí, že převezme pouze dodávku nebo částečnou dodávku v pozdějším termínu, než bylo dohodnuto, máme právo buď odstoupit od smlouvy, nebo trvat na splnění smlouvy, pokud je zákazník smluvně povinen zaplatit . V obou případech je zákazník povinen uhradit plnou náhradu včetně nákladů na skladování. Pokud souhlasíme s posunutím dodací lhůty nebo termínu, jsme oprávněni tomu přizpůsobit naše termíny a ceny, a to i v případě dohody o pevné ceně.
Pokud byla smluvní pokuta (pokuta) výslovně písemně sjednána, je tato omezena maximálně na 10 % z celkové čisté hodnoty objednávky.

 

5. Poškození při přepravě

Nároky na škody vzniklé v důsledku poškození při přepravě lze uplatňovat pouze vůči zúčastněnému přepravci.
Zjevné poškození nebo nedostatky při dodávce je zákazník povinen oznámit ihned po dodání odpovídajícím záznamem na dodacím listu nebo konosamentu (v případě potřeby úředním prohlášením dráhy) a dopravce toto musí potvrdit podpisem, jinak veškeré nároky zaniknou.
Převezme-li zákazník zásilku zjevně poškozenou na trase přepravy, zmenšenou ztrátou nebo opožděnou, uzavřel přepravní smlouvu a musí své nároky vůči dopravci nebo spedici uplatnit sám.
Pokud vůči nám zákazník uplatňuje nárok z důvodu řádně potvrzeného poškození při přepravě, musíme o tom být písemně informováni ihned po obdržení zboží. Nároky vůči třetím stranám z důvodu poškození při přepravě nám musí být na požádání postoupeny.

 

6. Platební podmínky, prodlení, zákaz započtení, dodávky do zahraničí

Naše faktury - včetně dílčích faktur - jsou splatné netto 30 dní po datu vystavení, bez nákladů a srážek, zejména bez odečtení slevy.
Směnky nebo šeky jsou přijímány pouze po samostatné dohodě.
Vyhrazujeme si právo vyčlenit příchozí platby na jakékoli vícenásobné nároky podle našeho uvážení. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme zproštěni všech dalších závazků ohledně služeb a dodávek a jsme oprávněni zadržet neuhrazené dodávky nebo služby nebo požadovat zálohové platby nebo záruky. Dále, bez ohledu na zavinění na straně zákazníka, je zákazník povinen platit úrok z prodlení ve výši 1 % měsíčně, přičemž jsme oprávněni požadovat bankovní úroky přesahující tuto částku v obvyklém rozsahu. Zákazník nám navíc musí uhradit vzniklé poplatky za upomínku a inkaso, přičemž se zejména zavazuje uhradit nejvýše poplatky příslušné inkasní agentury, které vyplývají z VO BMWA o maximálních sazbách inkasních agentur. V případě vystavení upomínky z naší strany se zákazník zavazuje zaplatit částku 15,00 € za upomínku. Dojde-li po uzavření smlouvy k výraznému zhoršení finanční situace zákazníka nebo budou-li známy okolnosti, které podle našeho názoru pravděpodobně sníží bonitu zákazníka, jsou všechny pohledávky okamžitě splatné. V tomto případě budou další dodávky realizovány pouze po platbě předem. Podnikatel má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně zjištěny nebo byly námi uznány. Spotřebitel má právo na započtení pouze v případě naší platební neschopnosti nebo u protinároků, které právně souvisejí s odpovědností spotřebitele, která byla určena nebo námi uznaná. Podnikatel není oprávněn zadržovat platby. V případě exportních transakcí je zákazník výhradně povinen zajistit na své náklady obstarání a udržení potřebných vývozních, celních a jiných povolení a podobně. Neposkytujeme žádnou záruku ani záruku za povolenost vývozu zakoupeného zboží. Dále nám musí zákazník vrátit všechny vývozní a celní doklady a podobně v originále, jinak je povinen odvést případnou DPH. V případě dodávek do zahraničí je navíc předpokladem naší dodávky otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu u námi určené banky, použitelného po předložení přepravních dokladů nebo potvrzení o převzetí spedice.
Vyhrazujeme si vlastnické právo ke všem námi dodaným zbožím až do úplného zaplacení kupní ceny nebo mzdy včetně úroků a dodatečných poplatků, bez ohledu na právní důvod – včetně předchozích transakcí. V případě běžného účtu slouží výhrada vlastnictví také jako zajištění naší zůstatkové pohledávky. Uplatnění výhrady vlastnictví se obecně nepovažuje za odstoupení od smlouvy a neruší povinnosti zákazníka, zejména zaplatit poplatek, pokud neprohlásíme odstoupení od smlouvy - k čemuž jsme jednostranně oprávněni. Zákazník je oprávněn v rámci své podnikatelské činnosti postoupit své stávající právo ponechat si vlastnické právo k předmětu koupě, nikoli však zastavit nebo převést vlastnické právo k předmětu koupě formou zajištění. Zákazník nás musí neprodleně informovat o jakémkoli zabavení nebo jiném poškození majetku třetími osobami. Zákazník je povinen nést náklady a opatření k odstranění zásahu, zejména náklady na zásahové procesy a podobně.
Výhrada vlastnictví se vztahuje také na produkty vzniklé zpracováním. Pokud je naše zboží zpracováno, kombinováno nebo smícháno s jinými materiály, získáváme spoluvlastnictví výsledných produktů v souladu s podílem přidané hodnoty. Zákazník tímto postupuje veškeré pohledávky z prodeje zboží, ke kterému máme vlastnická práva - v případě potřeby ve výši našeho spoluvlastnického podílu - k zajištění a uspokojení. Toto zadání přijímáme. Zákazník je povinen nám neprodleně sdělit jméno a adresu svých zákazníků, existenci a výši nároků vyplývajících z dalšího prodeje a informovat svého příslušného zákazníka o postoupení pohledávek prokazatelným způsobem. Zákazník je dále povinen postoupení těchto pohledávek nám vhodným způsobem zviditelnit ve svých obchodních knihách. Jsme oprávněni kdykoliv informovat kupujícího zákazníka o postoupení. Veškeré částky přijaté z hotovostního prodeje zboží, k němuž máme vlastnická práva, jsou nám již postoupeny kupujícím až do výše pohledávky, kterou vůči němu máme do tohoto okamžiku od dodání tohoto zboží; již dáváme zákazníkovi pokyn, aby tyto částky držel odděleně a podržel je pro nás. Pokud zákazník neplní své závazky nebo přestane platit, celý zbývající dluh se stává okamžitě splatným, i když existují směnky s pozdější splatností. V tomto případě jsme oprávněni okamžitě požadovat vrácení zakoupeného předmětu s vyloučením jakéhokoli zadržovacího práva. Po převzetí předmětu koupě zpět je na našem uvážení buď předmět koupě prodat a připsat zákazníkovi výtěžek snížený o 20 % nákladů na další prodej na jeho stávající závazky, nebo si předmět koupě vzít zpět za fakturovanou cenu sníženou o případné poplatky. amortizaci a ponechat na zákazníkovi po dobu, kterou je v jeho vlastnictví, účtovat nájemné za dodané produkty v obvyklé ceně pronájmu.

 

7. Záruka, kompenzace, odpovědnost za produkt

Společná ustanovení pro spotřebitele a podnikatele: Záruka zaniká, pokud zákazník sám nebo třetí osoby provede změny na dodané věci bez našeho písemného souhlasu. V případě reklamace je zákazník povinen zboží nejprve převzít, řádně vyložit a uskladnit.
Za škodu způsobenou našemu zákazníkovi při obchodních transakcích odpovídáme maximálně do výše u nás objednané hodnoty objednávky a to pouze v případě vlastního úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo v případě úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany našich zástupců, s výjimkou újmy na zdraví, za kterou již ručíme v případě lehké nedbalosti. Náhrada následných škod, čistě finančních škod, ušlého zisku a škod z nároků třetích osob je vyloučena. Postoupení nároků ze záruky a škod a podobně - s výjimkou čistě peněžních nároků - není povoleno.
V případě následné dodávky nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnou shodu s první dodávkou. Zákazník musí přísně dodržovat pokyny uvedené v brožurách, návodech k použití nebo jiných informacích o produktu, aby nedošlo k poškození. Jste výslovně upozorněni na jakékoli použití, které přesahuje definované oblasti použití. Odkaz na normy DIN v podstatě představuje z naší strany podrobnější popis zboží a nepředstavuje záruku, pokud nebyla záruka výslovně písemně sjednána.
Pro transakce s podnikateli platí také:
Reklamace vad musí zákazník uplatnit písemně ihned po obdržení dodávky, nejpozději však do 8 dnů od doručení a před jakýmkoli zpracováním nebo zpracováním, jinak jsou záruční nároky a/nebo nároky na náhradu škody a/nebo sporné chyby vyloučeny. , ale neopravňují zákazníka k zadržení zboží Fakturované částky nebo jejich části. Na vady, které nebylo možno zjistit při prohlídce v době dodání, je záruční doba šest měsíců od dodání a neprodlužuje se ani nepřerušuje pokusy o zlepšení, platí i pro dílčí dodávky. Tyto vady musí být uplatněny písemně do 8 dnů od zjištění vady, jinak jsou záruky a/nebo nároky na náhradu škody a/nebo vyloučení chyby vyloučeny, ale neopravňují zákazníka k zadržení fakturovaných částek nebo jejich částí.
Jakékoli odchylky mezi objednaným zbožím a dodaným zbožím, jako jsou nesprávné rozměry nebo chybné zboží (aliudové dodání), musí podnikatel uplatnit do 7 kalendářních dnů od dodání a před jakýmkoliv ošetřením nebo zpracováním, a to i v případě, že zboží není odesláno přímo. zákazníkovi je doručena. V opačném případě je zboží považováno za schválené a nelze jej vzít zpět ani vyměnit.
Vadu dodaného zboží musí podnikatel vždy prokázat při předání, zákonná domněnka § 924 ABGB je výslovně vyloučena. Na zboží, které jsme získali od subdodavatelů, poskytujeme záruku pouze v rozsahu záručních nároků, na které máme vůči dodavateli nárok. U výrobků, které dodáváme, pouze garantujeme, že mají vlastnosti, které jsou od těchto výrobků na trhu obvykle vyžadovány. Na vlastnosti, které jdou nad tento rámec, jako jsou vlastnosti obsažené ve veřejných prohlášeních – jako je reklama a v informacích připojených k produktům – poskytujeme záruku pouze tehdy, pokud byly tyto vlastnosti námi písemně zaručeny při zadání objednávky.
Je na nás, zda splníme záruční nároky výměnou, vylepšením, snížením ceny nebo přestavbou. Postoupení nároků ze záruky a škod a podobně - s výjimkou čistě peněžních nároků - není povoleno. Pokud zákazník dodané zboží dále prodá, veškeré nároky vyplývající z titulu záruky zanikají, nárok na postih dle § 933 b ABGB je vyloučen. Nemáme žádnou povinnost kontrolovat a/nebo upozorňovat na materiály, data a tisková zařízení poskytnutá zákazníkem. Zejména nekontrolujeme správnost uložených dat v případě poskytnutých datových nosičů. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené chybami v takových datech a materiálech. Pokud by sám podnikatel nesl odpovědnost na základě rakouského zákona o ručení za výrobek nebo obdobných zahraničních ustanovení, výslovně se vzdává jakéhokoli postihu vůči nám, zejména ve smyslu § 12 rakouského zákona o ručení za výrobek nebo obdobných zahraničních ustanovení. Pokud podnikatel uvede námi dodané zboží na trh mimo Evropský hospodářský prostor, zavazuje se vyloučit povinnost odškodnit svého zákazníka podle zákona o odpovědnosti za výrobek, pokud je to možné podle platného práva nebo dohodnuté mezi ním a zákazníkem. . V tomto případě nebo pokud je tato povinnost vyloučení opomenuta, je zákazník povinen nás odškodnit a zbavit nás odpovědnosti, pokud jde o nároky třetích stran vyplývající z odpovědnosti za výrobek.
Jakákoli odpovědnost z naší strany je omezena pojistnou částkou našeho pojištění odpovědnosti.

 

8. Vrácení dodaného zboží

Dodané bezvadné zboží bude převzato zpět pouze ve zvláštních případech a s naším výslovným předchozím písemným souhlasem. Vrácení je přepravné hrazené za nás a na riziko a náklady smluvního partnera. Kredit za vrácené zboží přijaté v perfektním stavu se vypočítává podle fakturované částky a odpovídající hodnoty modelu/zboží v době vrácení, snížené o námi vynaložené náklady, minimálně však podíl 10%. V případě vracení našim předdodavatelům musí smluvní partner nést také náklady a riziko, které z toho plyne. Vrácení výrobků na zakázku nebo zboží speciálně obstaraného na žádost smluvního partnera je vyloučeno bez odpovídající zákonné povinnosti.
 

9. Úprava smlouvy, odstoupení od smlouvy

V případě nepředvídatelných událostí, pokud významně změní ekonomický význam nebo obsah služby nebo mají významný dopad na naši činnost, a v případě, že se následně ukáže, že plnění je nemožné, bude smlouva přiměřeně upravena . Pokud to není ekonomicky odůvodnitelné, máme právo od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Chceme-li využít tohoto práva na odstoupení od smlouvy, musíme o tom zákazníka neprodleně po zjištění rozsahu události informovat, i když bylo se zákazníkem původně dohodnuto prodloužení dodací lhůty. V případě prodlení s přijetím nebo z jiných závažných důvodů, jako je zejména úpadek zákazníka nebo zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku, jakož i prodlení s platbou ze strany zákazníka, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy okamžitě bez nastavování doba odkladu, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné nároky. Odstoupení nabývá právní účinnosti prostřednictvím našeho jednostranného prohlášení.
 

10. Místo plnění, volba práva, místo soudní příslušnosti, doložka o oddělitelnosti:

Místem plnění pro všechny smluvní závazky smluvních partnerů je náš sklad v 2213 Bockfliess a 1230 Vídeň, bez ohledu na jakoukoli dohodu o místě dodání a převzetí případných nákladů na dopravu nebo místo platby. Tato smlouva podléhá výhradně rakouskému hmotnému právu. Kolizní normy mezinárodního práva soukromého a Konvence OSN o prodeji (CISG) jsou tímto výslovně vyloučeny. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.
Místem soudu pro všechny právní spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním je pro naše zákazníky výhradně příslušný soud pro Vídeň/Rakousko. Jsme však oprávněni, dle našeho uvážení, žalovat zákazníka u jakéhokoli jiného soudu, který může mít jurisdikci podle národního nebo mezinárodního práva. Pro spotřebitele je toto místo soudu sjednáno pouze v případě, že zákazník má bydliště, obvyklé bydliště nebo místo zaměstnání v tomto okrese nebo pokud zákazník žije v zahraničí. Smluvním jazykem je němčina. Neplatností jednotlivých ustanovení našich obchodních podmínek není dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek. Smluvní partneři jsou povinni se dohodnout na novém ustanovení, které se co nejvíce přibližuje účelu neplatného ustanovení.

 

11. Ochrana dat, změna adresy, autorská práva

Zákazník dává svůj souhlas k tomu, aby osobní údaje obsažené ve smlouvě (se) byly námi automaticky ukládány a zpracovávány při plnění této smlouvy. Zákazník je povinen nám oznámit změny adresy svého bydliště nebo sídla prokazatelně, bez vyzvání a okamžitě, pokud smluvní právní úkon nebyl oběma stranami zcela splněn. V případě vynechání oznámení se prohlášení pro zákazníka rovněž považují za přijatá, pokud byla zaslána na nám naposledy známou adresu. Je na zákazníkovi, aby v jednotlivých případech prokázal přijetí svého oznámení o změně.
Plány, náčrty nebo jiné technické dokumenty, stejně jako vzorky, katalogy, brožury, ilustrace a podobně, zůstávají vždy naším duševním vlastnictvím; zákazník nezíská ani nezíská žádná práva, jako jsou práva na používání nebo využívání. Zákazníkovi je zakázáno jakýmkoliv způsobem předávat dokumenty jakéhokoli druhu a z nich získané know-how třetím osobám a používat je mimo obchodní vztah s námi (Lengheim Consulting and Development GmbH). Po ukončení obchodního vztahu s námi je zákazník povinen vrátit všechny obdržené dokumenty nebo, není-li vrácení možné, je zničit.

bottom of page